Carlie

13 tekstów – auto­rem jest Car­lie.

Nadzieja to coś strasznie dziw­ne­go, trwa na przekór wie­dzy i zdro­wemu rozsądko­wi. To tak jak­by iść w prze­paść i liczyć na to, że na końcu nie spot­ka nas nic złego, że ocalejemy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 listopada 2014, 16:29

Przeczy­tałam, że miłość to le­kar­stwo na sa­mot­ność, wstyd i smu­tek, ale to nie praw­da. Miłość to sa­mot­ność za tą jedną osobą, wstyd, bo zro­zumiało się, że nie jes­teś jej wart i og­romny smu­tek, bo chciałbyś, ale nie pot­ra­fisz te­go zmienić... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 października 2014, 07:55

Naj­więcej o miłości mówią którzy jej nie przeżyli, gdyż Ci którzy nią żyją wiedzą, że miłość się czu­je, nie wy­raża słowami.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2013, 08:20

Choć myśle­nie o To­bie spra­wia ból, a na­wet dop­ro­wadza do łez to i tak nie mogę przes­tać... gdyż tyl­ko to po­rusza mo­je serce 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2013, 21:47

Przez mo­je życie przep­la­tają się różni ludzie, którzy zaw­sze - dob­rze, lub źle - na nie wpłyną. Zmieniają mnie. Mogą spra­wić, że zacznę się bać, stracę wiarę w ludzi, może na­wet spo­woduję, że mo­je życie wy­da mi się poz­ba­wione sen­su, ale nig­dy nie poz­ba­wia mnie marzeń. Tych, które mógłby się stać rzeczy­wis­tością. Prag­nienia praw­dzi­wej miłości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 sierpnia 2012, 23:40

Myślałam, że jak się za­kocham mo­je życie na­bie­rze sen­su, barw - a tym­cza­sem stało się jeszcze bar­dziej bez­sensow­ne i do du­py niż było 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lipca 2012, 20:14

To straszne ja­ki pot­ra­fi być człowiek: naj­pierw z utęsknieniem wycze­kuje miłości, a gdy już ta­kowa go spot­ka to nie pot­ra­fi o nią za­wal­czyć. ;( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2012, 17:55

"..mi­mo iż wiele we mnie wad to chciałabym się stać dla Niego ideałem.." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2012, 19:15

Miłość.. nieza­leżnie od te­go jak krótko by się prze­bywało z kochaną osobą i ile by się cier­piało po jej ut­ra­cie, nie po­win­no się żałować tych chwil. 

myśl • 13 czerwca 2012, 19:38

tęskno­ta.. uświada­mia nam jak bar­dzo za­leży nam na blis­kich osobach. 

myśl • 11 czerwca 2012, 20:30
Zeszyty
  • Ulubione – coś co do mnie przemówiło...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carlie

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 listopada 2014, 16:29Carlie do­dał no­wy tek­st Nadzieja to coś strasznie [...]

30 października 2014, 07:55Carlie do­dał no­wy tek­st Przeczytałam, że miłość to [...]